KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. W  związku  z  realizacją  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych  „RODO”),  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o  przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 2. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Mechanicznych
  im. M. Kopernika w Świdnicy
  jest: Dyrektor szkoły, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41.
 4. Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  w  zakresie działania Zespołu  Szkół  Mechanicznych  im.  M.  Kopernika  w  Świdnicy,
  a  także  przysługujących  Pani/Panu uprawnień,  może  się  Pani/Pan  skontaktować  się  z  Panem Maciejem  Chęcińskim pełniącym  funkcję  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika w Świdnicy za pomocą adresu e-mailowego: zsm.swidnica@wp.pl
 5. Administrator   danych   osobowych –Dyrektor  szkoły -przetwarza   Pani/Pana   dane osobowe   na   podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  •wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dyrektorze szkoły;
  •realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika
  w Świdnicy
  •wykonywanie   prawnie   uzasadnionych   obowiązków Placówki,   w   tym   polegających   na   zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia Szkoły (monitoring wizyjny)
  •w  pozostałych  przypadkach  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  na  podstawie
  wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  •organy władzy publicznej oraz podmioty  wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  •inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z Zespołem  Szkół  Mechanicznych  im.  K. Kopernika w Świdnicy przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor szkoły.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:prawo dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika  w  ŚwidnicyPani/Pana  danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Informacje adresowe:Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych00-193 Warszawa
  ul. Stawki 2 tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01kancelaria@uodo.gov.pl
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.15.Zespół  Szkół  Mechanicznych  im.  M.  Kopernika  w  Świdnicy  poprzez  przekazanie  niniejszej  informacji  realizuje obowiązek  prawny.  W  razie  pytań  i  wątpliwości  do  Państwa  dyspozycji  pozostaje  Inspektor  Ochrony  Danych Osobowych.