KLAUZULA INFORMACYJNA –MONITORING WIZYJNY

Zgodnie    z    art.    13    ust.    1    i    ust.    2 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  Unii  Europejskiej2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych w  związku
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż przysługują Pani/Panu określone prawa:

  1. Administratorem    danych    osobowych    uczniów/wychowanków  placówki oraz  ich   rodziców/opiekunów  prawnych jest Zespół  Szkół  Mechanicznych  im.  M.  Kopernika w Świdnicy.
    Z Administratorem można  skontaktować  się  listownie:   Zespół  Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika ul. Gen. Wł. Sikorskiego  41, 58-105 Świdnica lub pocztą elektroniczną -e-mail: zsm.swidnica@wp.pl.
  2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych –Macieja  Chęcińskiego. Z Inspektorem Ochrony Danych  można się skontaktować pocztą elektroniczną -e-mail: zsm.swidnica@wp.pl,  w  każdej  sprawie  dotyczącej  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych uczniów/wychowanków szkoły.
  3. Na terenie placówki prowadzony jest monitoring wizyjny w celu ochrony mienia oraz zapewnienia ochrony osobom przebywającym na terenie placówki. Monitoring nie będzie wykorzystywany  do  nadzorowania  wykonywania  pracy  przez  pracowników jednostki; postawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust.1 lit.f rozporządzenia).
  4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane uczniów/wychowanków udostępniane będą wyłącznie pracownikom  firmy zewnętrznej obsługującej monitoring, która wdrożyła odpowiednie środki,  aby  przetwarzanie  spełniło  normy  unijnego  rozporządzenia  oraz  podmiotom uprawnionym  do  ich  otrzymania,na podstawie przepisów obowiązującego prawa(m.in. służbom mundurowym).
  5. Pani/Pana  dane  osobowe oraz  dane  uczniów/wychowanków przetwarzane  będą  przez okres 7 dni.
  6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych,  żądania  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu.
  7. Przysługuje Pani/Panu  także  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.