REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI                                                                                                                                        Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego MOL Optivum. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

 1. Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 2. Godziny urzędowania biblioteki i czytelni podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Książki można wypożyczać w czasie przerw międzylekcyjnych. Dopuszcza się wypożyczania książek w czasie trwania lekcji, jeżeli nikt nie korzysta z czytelni lub dostępu do komputerów.
 4. Czytelnik morze złożyć pisemne zapotrzebowanie na książki podając swoje imię i nazwisko (w przypadku ucznia i słuchacza również klasę) i odebrać je na ustalonej z nauczycielem biblioteki przerwie.
 5. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko, za okazaniem legitymacji szkolnej (uczeń, słuchacz) lub dowodu tożsamości (nauczyciel, pracownik szkoły).
 6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres jednego miesiąca.
 7. Uczniowie i słuchacze przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongowanie.
 9. Czytelnik, który nie oddał książki w terminie nie może do czasu oddania książki korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 10. Czytelnik może zarezerwować książkę. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 11. Czytelnikom nie wolno samym brać książek z księgozbioru podręcznego.
 12. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 13. Książki i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 14. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 15. W przypadku ukończenia lub zmiany szkoły uczeń, a w przypadku zmiany pracy nauczyciel lub pracownik szkoły, zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 16. Z czytelni można korzystać tylko w czasie trwających w szkole zajęć lekcyjnych, w obecności opiekuna.
 17. Osoba korzystająca z czytelni ma obowiązek dokonać w obecności opiekuna wpisu w dzienniku czytelni. Wpis powinien zawierać: datę, imię i nazwisko, klasę (uczeń, słuchacz), godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, cel korzystania z czytelni i tytułu wykorzystywanych źródeł.
 18. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości, albo wpłacić jej równowartość w kasie szkoły po uzgodnieniu z bibliotekarzem. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki i czytelni.
 19. W bibliotece i czytelni obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej.
 20. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
 21. Osoby nie stosujące się do przepisów regulaminu nie będą mogły korzystać z biblioteki i czytelni.

 

REGULAMIN CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ                                                                                                                             Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 2. Z czytelni można korzystać tylko w czasie trwających w szkole zajęć lekcyjnych, w obecności opiekuna. Godziny urzędowania czytelni podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Programy multimedialne można wypożyczać jedynie na swoje nazwisko, po zostawieniu legitymacji szkolnej (uczniowie i słuchacze) lub dowodu tożsamości (nauczyciele, pracownicy szkoły).
 4. Osoba korzystająca z czytelni ma obowiązek dokonać w obecności opiekuna wpisu w dzienniku znajdującym się przy danym stanowisku komputerowym. Wpis powinien zawierać: datę, imię i nazwisko, klasę (uczeń, słuchacz), godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, cel korzystania z czytelni.
 5. Włączenie jakiegokolwiek urządzenia znajdującego się w czytelni lub zmiana istniejących połączeń może być dokonana tylko za zgodą opiekuna.
 6. Dołączenie i odłączenie dodatkowych urządzeń zewnętrznych może być przeprowadzone tylko z zgodą i w obecności opiekuna.
 7. Bezwzględnie zabronione jest samowolne zmienianie konfiguracji składników zestawu komputerowego i ustawień zainstalowanego w nim oprogramowania. Nie wolno niczego kasować z dysku twardego.
 8. Wszelkie prace porządkowe i konserwacyjne stanowiska komputerowego mogą być wykonywane tylko przez dyżurnego informatyka po wyłączeniu zasilania pracowni.
 9. Zabrania się samowolnego wyjmowania przewodu zasilającego zestaw komputerowy z gniazda ściennego.
 10. O ile opiekun nie poleci inaczej, po zakończeniu pracy na komputerze nie należy wyłączać jednostki centralnej komputera ani monitora. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć działania wszystkich programów.
 11. Po zakończonej pracy należy uporządkować stanowisko pracy, wyjąć nośniki danych ze wszystkich napędów oraz dosunąć krzesła i zgłosić zakończenie pracy opiekunowi.
 12. Opiekun ma obowiązek sprawdzić w obecności ucznia (słuchacza) stan zdawanego stanowiska komputerowego.
 13. Nie wolno opuścić stanowiska pracy bez zgody opiekuna.
 14. O każdym zaobserwowanym problemie sprzętowym lub systemowym korzystający z czytelni ma obowiązek niezwłocznie powiadomić opiekuna. Obowiązkiem opiekuna jest zabezpieczenie stanowiska i powiadomienie o zaistniałym fakcie dyżurnego informatyka.
 15. W czytelni należy przestrzegać zasad kultury osobistej.
 16. Za wszelkie szkody umyślnie wyrządzone w czytelni odpowiada materialnie użytkownik, a w przypadku ucznia jego rodzice.
 17. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i jego bezwzględnego przestrzegania.
 18. Osoby nie stosujące się do przepisów regulaminu nie będą mogły korzystać z czytelni.