Dzień 14 października jest we współczesnej Polsce obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej przez sejm w 1773 roku na wniosek  króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, bo tak brzmiała jej właściwa nazwa, była pierwszą w Polsce, jak i w całej Europie, władzą oświatową o charakterze współczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. 14 października to również dzień, w którym tradycyjnie dziękujemy wszystkim ludziom zaangażowanym w życie szkoły za ich pracę. To święto wszystkich Pracowników Szkoły: ludzi realizujących swoje życiowe pasje w zawodzie nauczyciela
i wychowawcy oraz tych, którzy wspomagają pracę pedagogów. To doskonała okazja dla podkreślenia starań jakie wspólnie wkładamy, aby wykształcić i wychować młode pokolenia, by zapewniać ich rozwój, by szkoła stawała się bardziej przyjazna, ciekawa i otwarta na potrzeby młodego człowieka.

Nauczanie i wychowywanie jest w ówczesnych czasach zadaniem trudnym, lecz szczególnie odpowiedzialnym. To my, dorośli, każdym słowem, każdym gestem, swoją codzienną postawą uczymy
i wychowujemy młodego człowieka. Misja, którą na co dzień pełnimy, wymaga wiele pracy, ciągłego doskonalenia się i podejmowania ważnych, często niełatwych decyzji. To wielkie wyzwanie dla każdego z nas. To droga sukcesów  i niepowodzeń, radości i wzruszeń. I niezależnie od tego, jak zmienia się świat, jak zmienia się otaczająca nas rzeczywistość – to zawód i powołanie nauczyciela pozostają niezmienne, cały czas ważne, cenne i niezastąpione.

Nauczyciel to ten, który słucha, rozmawia, kształtuje, inspiruje. W taki sposób można powiedzieć
o kimś, kto swój zawód traktuje jako powołanie i potrafi w oczach innych cieszyć się zaufaniem, szacunkiem i autorytetem. W pracy nauczyciela najważniejszą wartością jest dobro ucznia, odpowiedzialność za jego rozwój i przygotowanie do podejmowania decyzji oraz znajdowania sensu życia. To nauczyciel powinien być mentorem, który kieruje rozwojem młodego człowieka i wpływa na kształtowanie jego osobowości. To duża odpowiedzialność, która zobowiązuje nas do solidnej i ciężkiej pracy. Wymaga także ciągłego rozwoju. I tak naprawdę – nauczycielem jest się przez całe życie.

Dzień Edukacji Narodowej, to także święto osób, które nie prowadzą lekcji i zajęć, które na co dzień są może mniej widoczne dla młodzieży, ale swoją pracą i zaangażowaniem wspierają dydaktyczną
i wychowawczą rolę szkoły. Mam na myśli wszystkich pracowników administracji i obsługi, którzy mają inne, ale również ważne obowiązki. To oni dbają o sprawność administracyjną i finansową szkoły oraz stwarzanie dogodnych warunków do nauczania i nauki. Swoją postawą pokazują, że każdy ma w życiu do wypełnienia jakąś misję, której jakość stanowi ostatecznie o wizerunku i sukcesie ogółu, w naszym przypadku –  o sukcesie „MECHANIKA” i całej jego społeczności.

Oświata, zawsze odgrywała w naszej historii szczególną rolę – w krzewieniu kultury, pielęgnowaniu języka polskiego i wartości narodowych, propagowaniu właściwego stylu życia i rozwoju zawodowego. Warto zatem podkreślać jej rangę i znaczenie, aby pedagog i nauczyciel, a także każdy pracownik szkoły byli traktowani z należytą godnością i szacunkiem.

„Mechanik” ma też swoją historię. Dlatego dzisiejszy dzień jest także świętem dla tych, którzy już nie pracują, ale nadal są związani ze szkołą; pamięcią o tych, których już nie ma wśród nas, a zostawili
w niej olbrzymią część swojego życia; wszystkich, którzy tworzyli jej historię i kształtowali jej wizerunek
w środowisku.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam podziękowanie Pedagogom – za trud włożony
w proces dydaktyczny i wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość. Za zwykłą ludzką życzliwość i serdeczność. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni ciekawych pomysłów. To dzięki Waszej pracy NASZA SZKOŁA jest wyjątkowa
i panuje w niej niepowtarzalna atmosfera.

Dziękuję całej administracji i obsłudze, Paniom i Panom, którzy na swój sposób w swoich codziennych obowiązkach wspierają nasze działania – dziękuję za każdy uśmiech, życzliwość, dobre słowo
i zaangażowanie. Wy również – swoją obecnością i postawą uczycie i wychowujecie młodych ludzi.

Życzę Państwu, aby praca z młodymi ludźmi była źródłem inspiracji, podobnie,  jak młodzi ludzie znajdują inspirację w Waszych słowach i gestach. Niech będzie ona pełna radości
i uśmiechu. Abyście zawsze czerpali satysfakcję z tego, że towarzyszycie naszej młodzieży
w jednym z najpiękniejszych okresów życia i pomagacie im dokonywać wyborów.

Życzę wszystkim radości z podejmowanych działań, satysfakcji, zdrowia i osobistego szczęścia. Życzę wielu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych i szalonych pomysłów, cierpliwości
i wytrwałości, aby pełniona misja rodziła wiele szlachetnych owoców.

 

Krzysztof Anklewicz

You are currently viewing Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej