Drodzy Uczniowie Mechanika

Kwarantanna to nie kara, ale coś, co robimy dla innych i siebie samego. Przestrzegając kwarantanny pomagamy innym uniknąć zarażenia koronawirusem, a sobie – mieć szacunek do siebie samego – przekonuje norweski psycholog Atle Dyregrov. Daje też ciekawe rady, jak poradzić sobie z odosobnieniem. Jedną z nich jest między innymi –  BĄDŹ AKTYWNY!

My nauczyciele tęsknimy za Waszą aktywnością, za Waszymi czasami szalonymi pomysłami, Waszym śmiechem, za Waszymi ciekawymi spostrzeżeniami i komentarzami.

Dlatego też ogłaszamy konkurs filmowy pt: #zsm#rodzinnie#bądzaktywny#zostańwdomu#

Zapraszamy Was do przygotowania krótkich filmików (max 20s) na temat tego jak spędzacie czas, kiedy pozostawanie w domu jest powinnością, modą, cool i na czasie ;))) Zaproście do udziału w filmikach swoich rodziców i rodzeństwo, zaproście wszystkich domowników. Uzyskajcie ich zgodę na publikację wizerunku i pokażcie, że w domu również można aktywnie spędzić czas.

Jury pod przewodnictwem Pana Dyrektora Krzysztofa Anklewicza wybierze najciekawsze, najzabawniejsze i wyjątkowe filmiki, które zostaną udostępnione na naszym fb. Oczywiście będą także nagrody rzeczowe, ale zwycięzcy będą musieli poczekać na nie do momentu powrotu do szkoły ;/ Uczniowie, którzy podejmą się tego zadania otrzymają również ocenę wzorową z zachowania oraz ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.

Prosimy, zapoznajcie się z Regulaminem konkursu i… do dzieła ;)))

Regulamin konkursu#zsm#rodzinnie#bądzaktywny#zostańwdomu#

 

1. Ogłoszenie konkursu 07.04.2020 r

2. Zakończenie przyjmowania filmów piątek 19.04.2020r. godz. 00.00.

3. Czas trwania filmu maksymalnie 20 sekund.

4. Docenimy, ocenimy i nagrodzimy oryginalność, kreatywność i poczucie humoru.

5. Na fb  opublikujemy filmiki, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce oraz 3 wyróżnione.

6. Jury zastrzega prawo zwiększenia liczby nagrodzonych w przypadku dużej liczby przesłanych zgłoszeń.

7. Przesłanie filmu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku – dopytajcie domowników, a rodziców poproście o przesłanie zgody na e-dziennik do pedagoga: Anna Grygianiec-Wodarz

8. I najważniejsze!!! Filmiki przesyłajcie na adres e-mail agrygianiec@wp.pl

 

Oświadczenie uczestnika konkursu z dnia ………………

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego :

Nazwa szkoły, której uczniem jest uczestnik konkursu: ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W ŚWIDNICY

Oświadczenie 1:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu p.t. #zsm#rodzinnie#bądzaktywny#zostańwdomu#

​i akceptuję jego warunki.

Oświadczenie 2:

Jednocześnie oświadczam, że zgłoszona praca i załączniki nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że posiadam zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w ww. konkursie oraz wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie, przez Organizatora konkursu w celach informacyjnych oraz promocji osiągnięć uczestnika konkursu i promocji działań Organizatora.

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

Zgoda 1:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości, danych osobowych takich jak: Imię, nazwisko, placówka, praca konkursowa, informacje o zajętym miejscu oraz przebiegu konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, informowania o jego przebiegu i promocji działań Organizatora. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania tych danych oraz dobrowolności wyrażenia niniejszej zgody, aczkolwiek brak zgody i podania danych wiąże się z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Zgoda 2:

Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych w związku z przebiegiem konkursu oraz ich publikowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na stronach internetowych ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W ŚWIDNICY Organizatora oraz na profilu społecznościowym w portalu Facebook . Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności wyrażenia niniejszej zgody, aczkolwiek brak zgody i podania danych wiąże się z brakiem możliwości udziału w konkursie, gdyż zdjęcia i nagrania filmowe stanowią integralną część konkursu.

Oświadczenie 3:

Oświadczam, że zostałem/łam zapoznany/a z informacją o przetwarzaniu danych w związku z konkursem.

​​

Data, miejsce i podpis osoby pełnoletniej…………………………………

lub rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………..

 

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z konkursem

 

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Mechanicznych im. M Kopernika z siedzibą w Świdnicy przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, reprezentowane przez Dyrektora Placówki.

2.W Szkole został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych – Maciej Chęciński, można się z nim skontaktować pisząc na adres pocztowy Szkoły lub na e-mail: zsm.swidnica@wp.pl.      

3.Celem przetwarzania danych osobowych w konkursie jest obsługa konkursu, informowanie o jego przebiegu, promocja osiągnięć ucznia oraz promocja placówki.

4.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.

(Art. 6 ust. 1. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. )

5.Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia działań będących celem przetwarzania, nie dłużej niż przez 5 lat.

6.Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych; sprostowania danych; usunięcia przetwarzanych danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie.  

7.Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych wymaganych regulaminem konkursu jest warunkiem koniecznym do realizacji prawa udziału w konkursie.

8.Dane osobowe będą udostępniane podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak: obsługa strony internetowej, poczty elektronicznej, serwis informatyczny a także operatorowi portalu społecznościowego Facebook.

9.W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu społecznościowym w portalu Facebook, informujemy, że niektóre serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. w USA. Komisja Unii Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawie założeń Tarczy Prywatności UE-USA. Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji: (https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield)

You are currently viewing UWAGA KONKURS