INFORMACJE MATURALNE
08.07.2024

 Rozdanie świadectw

Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się we wtorek 9 lipca 2024 roku o godz. 13.15 w sali 09 (świadectwa można oczywiście odebrać w terminie późniejszym w godzinach 08.00-14.00).

Osoby, które nie mogą osobiście odebrać świadectwa, mogą udzielić pisemnego upoważnienia innej pełnoletniej osobie. Wzór upoważnienia znajduje się w załączniku. Osoba upoważniona musi się okazać dowodem osobistym.

 Wgląd do pracy

Każdy zdający ma możliwość wglądu do swojej pracy, po złożeniu wniosku do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu (zał. 25a procedur). Wzór wniosku i informacje o wglądzie do pracy znajdują się w załączniku.

 Egzamin poprawkowy

Zdający, który nie uzyskał pozytywnego wyniku, tj. 30% z jednego z pięciu egzaminów  obowiązkowych ma możliwość przystąpienia w sierpniu do egzaminu poprawkowego. Warunkiem jest złożenie oświadczenia do Dyrektora szkoły, do dnia 16 lipca 2024 roku (zał. 7 procedur).  Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku – można je również wypełnić w szkole.

Terminy egzaminów poprawkowych:

20.08.2024 (wtorek),  godz. 09.00 – część pisemna

21.08.2024 (środa) – część ustna

Załączniki:

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym    DOCX     PDF

Upoważnienie do odbioru świdectwa     DOCX     PDF

Wgląd do prac egzaminacyjnych – procedury      DOCX     PDF

Wgląd do prac egzaminacyjnych – wniosek     DOCX     PDF