Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Uchwał Rady Powiatu w Świdnicy,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Statutu,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Szkoły,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły.

Regulaminów:

 • Regulaminu Rady Pedagogicznej,
 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulaminu Rady Rodziców,
 • Regulaminu biblioteki szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest:

 • Starostwo Powiatowe ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7, 58-100 Świdnica.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

 • Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.